Oceňování majetku

Po jaký účel potřebujete ocenit nemovitost?

hypoteční účely, získání úvěru

vlastní přehled o tržní hodnotě

vypořádání spoluvlastnictví (SJM, podílové spoluvlastnictví)

vypořádání pozůstalosti

směna nemovité věci

nepeněžitý vklad do majetku firmy

exekuce, dražby

daň z nabytí nemovitých věcí (osobně nezpracovávám, doporučím kolegy soudní znalce)

soudní spor

ocenění věcného břemene služebnosti nebo reálného břemene

Odhad pro hypotéku vychází z aktuální situace na realitním trhu, tržní odhad a odhad pro hypoteční účely jsou velice podobné. Banka si chrání své zájmy a při poskytování hypotéky musí tedy zjistit, za jakou částku může v případě insolvence klienta zpeněžit nemovitost, kterou žadatel dává do zástavy.

V uvedených případech se oceňuje majetek v úrovni tržní hodnoty. Tržní hodnota je určena nikoli na základě koeficientů a tabulek oceňovacího zákona (č. 151/1997 Sb.) a prováděcí vyhlášky, nýbrž podle skutečné nabídky a poptávky nemovitých věcí na realitním trhu v souladu s Mezinárodními oceňovacími standardy. Tržní ocenění je zpravidla založeno na třech základních přístupech - porovnávací, výnosový a nákladový. Tímto tržním oceněním je získána informace, jakou částku bychom měli reálně očekávat při nakládání se svou nemovitou věcí.

Pro vyřešení soudního sporu je velmi často nezbytné vypracovat znalecký posudek o hodnotě nemovitosti. V závislosti na zadání soudu, žalující nebo žalované strany se zpracuje ocenění konkrétního majetku k určenému datu ocenění.

Věcné břemeno služebnosti a reálné břemeno se ocení podle zákona 151/1997 Sb., o oceňování majetku.

Ostatní druhy majetku (mimo mé kompetence)

ocenění movitého majetku

ocenění podniku

Ocenění movitého majetku se zpracovává pro různé účely ocenění, např. pro vypořádání spoluvlastnictví, pro přecenění majetku firmy, pro prodej nebo nákup.

Oceňování podniků se obecně dělí na ocenění obchodních podílů, akcií, minoritních a majoritních účastí ve společnostech, účasti v družstvech, majetku a závazků firem.

Význam neznámých výrazů je možné vyhledat ve slovníku cizích slov.